Welkom op de Website van Rob Droog

Het model van Droog.... Wat je zou moeten weten over emoties en gevoelens...

baby

 

‘Blijvend anders’

Het boek "Blijvend anders" gaat over een inzicht verschaffend model dat ik in de afgelopen twintig jaar heb ontworpen en het: "Het model van Droog©" heb genoemd.

 

Aan de hand van dit model wordt op heldere en voor iedereen begrijpelijke wijze de samenhang tussen je houding en je gedrag, je denken, je emoties, je gevoelens en de invloed vanuit je verleden uitgelegd. Pas als die samenhang echt duidelijk is, kan bijvoorbeeld ook begrepen worden hoe groot en hoe bepalend de invloed van het zogenaamde kind-redding-systeem© op je houding en je gedrag is.

Het kind-redding-systeem is een redding-systeem dat ontstaat in de eerste vijf jaar van je leven. Het is een instinctieve reddings actie vanuit het kind zelf om zichzelf of aspecten van zichzelf veilig te stellen zodra bedreiging en/of onveiligheid wordt waargenomen. Doordat onveiligheid en/of bedreiging vaak niet éénmalig is, zal dit redding-systeem meer en meer gebruikt worden en uiteindelijk een soort van onbewust automatisme worden. Onbewust omdat hersenen de eerste jaren van je leven niet in staat zijn om dat wat waargenomen wordt, en wat gedaan wordt als gevolg van die waarnemning, ordelijk op te slaan. En een automatisme omdat het elke keer herhaald wordt.

Dit onbewuste automatisme is dus feitelijk een dubbel verborgen redding-systeem, het is onbewust en het werkt automatisch. Dit kind-redding-systeem treedt acuut in werking bij de waarneming van bedreiging en/of onveiligheid. Aangezien dit kind-redding-systeem ontstaan is in de eerste vijf jaren van je leven, kun je dus stellen dat wat toen als bedreigend en/of onveilig is ervaren, de maatstaf is gebleven voor het in werking treden van dit onbewuste en automatisch in werking tredende kind-redding-systeem. Hierdoor zie je dus rijp volwassen mensen vaak nogal kinderlijk kunnen reageren op "voor in hun beleving" onveilige of bedreigende situaties. Denk daarbij aan weglopen, ontkennen dat er iets is, overal om huilen, niet tegen kritiek kunnen, gelijk boos en/of agressief worden, volkomen blokkeren en niets doen, kortom: alle vormen ontstaan uit vechten, vluchten of verlammen.

Daar vallen dus ook de zogenaamde uitgekristalliseerde kind-reddings-systemen onder zoals bijvoorbeeld roken, eetstoornissen, drankzucht, drugsgebruik, koopzucht, extreem please gedrag, een binnenvetter zijn enz…

Vaak zijn dat dan reacties en coping strategieën waarvan men achteraf zelf ook vindt dat het niet meer past bij wie en wat men is geworden, maar men krijgt dat maar niet veranderd. En dat is logisch, want hoe kan je ook ooit iets veranderen in je houding of in je gedrag als je de bepalende onbewuste automatismen in stand houdt? Dat gaat dus nooit lukken…. 

Dat onbewuste automatisme is vaak ook de oorzaak van recidive binnen vele vormen van begeleiding, hulpverlening, training en therapie. Zolang dat onbewuste en automatisch werkende kind-redding-systeem niet erkend en herkend wordt, en dus niet meegenomen wordt in de gewenste veranderingen, zal dat elke keer elke verandering ondermijnen. En zodra het dan opeens echt bedreigend of echt spannend wordt zal dit onbewuste en automatisch werkende kind-redding-systeem weer in werking treden en het nieuw aangeleerde gedrag of de nieuw aangeleerde methodiek overrulen, en voor je het weet ben je dus gewoon weer terug bij af.

In mijn beleving zou de kennisoverdracht over dit kind-redding-systeem een vast begin moeten zijn van elke vorm van begeleiding, behandeling, training en therapie. Zeker als die gericht is op verandering en/of aanpassing van houding/gedragsaspecten. Naar mijn mening zouden de resultaten vele malen doeltreffender en ook vele malen duurzamer zijn. En ik hoop dat dit boek daar een bijdrage aan kan leveren. Dat de kennis en de inzichten die in dit boek aangegeven zijn een bijdrage kunnen leveren aan een doeltreffender wijze van werken met duurzamere resultaten. Wie is daar nou niet bij gebaat?  

 

Waarom dit model...

Het boek "Blijvend anders" gaat volledig over het "Het model van Droog". Waarom zoveel nadruk op dit model? Dat is omdat het model je de benodigde kennis, inzichten en handvatten geeft om de fundamenten van je huidige houding en gedrag te veranderingen. Wil je iets in jezelf veranderen, dan zal je ook je diepste fundamenten mee moeten nemen in die veranderingen.

Blijven in je aanpak die diepste fundamenten onaangeroerd dan is terugval onvermijdelijk. En helaas is die terugval momenteel erg groot in de methodieken en therapieën die momenteel gebruikt worden.

Zijn die methodieken en therapieën dan fout? Nee, niet fout, slechts niet meer toereikend voor de steeds meer bewustwordende en de steeds meer gevoeliger wordende mens. Die mens die steeds minder afhankelijk wordt van autoriteiten buiten zichzelf en steeds minder afhankelijk wordt van allerlei veralgemeniseerde instituten. Die "nieuwe mens" die meer behoefte heeft aan kennis, inzichten, weten... Die nieuwe mens die wél aan de slag wil gaan met hoe en waarom, en die wél waarde en geloof hecht aan het eigen herstellend en genezend vermogen. Die nieuwe mens die zelf gewoon meer nodig heeft en zelf tot meer in staat is.

Als de bestaande methodieken en therapieën dit model als basis zouden gaan gebruiken dan zal het effect vele malen dieper, duurzamer en duidelijker worden. Eerst maar zorgen dat er inzicht en kennis ontstaat in de samenhang tussen: houding en gedrag, het denken, emoties, gevoelens en de invloed van het verleden op dat alles. Dit kost welgeteld gemiddeld drie sessies en dan heb je de benodigde kennis en inzichten. Daarna kun je er elke therapie of methodiek aan toevoegen. Dat is dan allemaal gebaseerd op een weten van hoe het werkt en wat er dan echt gebeurt, in plaats van alleen maar gericht zijn op resultaten.

Want laten we wel zijn, wie weet nou het verschil in oorsprong en betekenis van een gedachte, een emotie, een gevoel....wie is zich bewust van onbewuste automatismen die houding en gedrag bepalen of beinvloeden?

Het "Model van Droog" helpt je om steeds dieper in jezelf te leren kijken en te voelen wat er is en hoe dat zit en hoe dat werkt.

Het vernieuwende in dit model is dat het de werking in beeld brengt van het zogenaamde "kind-redding-systeem ©". Dit is een systeem dat ieder mens in de eerste vijf tot zeven jaren van zijn of haar leven instinctief heeft aangebracht als verweer tegen dat wat onveilig of bedreigend was. Het kind-redding-systeem is uiteindelijk een onbewust automatisme geworden. Het is dus feitelijk een dubbel verborgen systeem in mensen, het is onbewust en het werkt vol automatisch.

Dit onbewuste automatisme treedt in werking zodra er onveiligheid of bedreiging wordt waargenomen en dit systeem blijft net zo lang werken totdat je er zelf bewust verandering in aanbrengt. Krijg je dat eigen kind-redding-systeem nooit in beeld, verander je het nooit, dan kan het dus gebeuren dat je als rijp volwassen mens, als het emotioneel (onveilig, bedreigend, spannend, moeilijk, angstig) wordt nog steeds onbewust en automatisch reageert vanuit een kind-redding-systeem, en dus op kinderlijke wijze. Dit is vaak goed zichtbaar als mensen ruzie krijgen met elkaar. Dan wordt er gescholden, geslagen, gespuugd, mensen rennen huilend weg, blokkeren volledig- en hebben daar allerlei gevoelens van miskenning, boosheid en frustratie bij. Eigenlijk allemaal kind-aspecten die dan de hoofdrol gaan spelen.

Dit kind-redding-systeem is feitelijk de veroorzaker van houding en gedrag waar we al langer van af willen, maar wat elke keer maar niet lukt...

Het kind-redding-systeem is dat wat staat tussen jou en je diepste eigenheid, je oorspronkelijke eigenheid....ooit je bescherming, nu je beperking...

En even heel erg uit de hokjes denkend, het zou zelfs zo kunnen zijn dat wat men in de psychologie onveranderlijke persoonlijkheids structuren of karakter eigenschappen noemt, eigenlijk niets anders zijn dan reddinggsystemen uit dit en voorgaande levens?...

Neem bijvoorbeeld het archetype "de binnevetter", is dat nou een persoonlijkheidsstructuur of een karakter eigenschap?. Of is dat een mens die in de eerste paar jaar van zijn of haar leven een dusdanige onveiligheid heeft ervaren op het vlak van gevoel, dat het als gevolg van die onveiligheid heeft besloten om zijn of haar gevoel voorgoed te verbergen. En is met dat besluit niet de binnevetter geboren? En dat terwijl die mens van oorsprong misschien wel heel extravert is? Is het binnevetter zijn dan niet gewoon een kind-redding-systeem?

Iets om over na te denken lijkt mij... want als onze houding en ons gedrag niet bepaald wordt door persoonlijkheidsstructuren en karakter eigenschappen die volgens de psychologie nagenoeg onveranderbaar zijn, maar door kind-redding-systemen... dan is er dus heel wat meer in onszelf te veranderen dan tot nu toe werd gedacht! Hoe hoopvol is dat!!

 

Een "nieuwe" behandel methode ontstaan uit "Het model van Droog"

Naar aanleiding van het model en de kennis en inzichten die in het boek "Blijvend anders" zijn beschreven, is er ook een nieuwe behandel methodiek ontwikkeld met de naam MBPA. MBPA staat voor Mind Body Past awarenes. Het gaat dan voornamelijk over bewustwording van de samenhang en samenspel tussen mind (denken, emotie en gevoelens), lichaam en je verleden. En in dat verleden zitten bewuste en onbewuste aspecten waaronder het kind-redding-systeem...

In de rubriek MBPA wordt er meer verteld over deze nieuwe methode.

 

 Hier een klein voorproefje van het boek....

Voorwoord

Waarom lopen mensen soms vast in hun leven en waarom schakelen mensen hulpverlening in? Meestal lopen mensen vast en schakelen ze hulp in, omdat hun eigen weg en wijze niet meer de benodigde verwerking, inzichten, oplossingen of benaderingswijze kan genereren. Mensen lopen vast in of met zichzelf en hebben dan iets van buitenaf nodig. Misschien een andere visie, een andere methodiek, een andere weg en/of wijze. Mensen zijn er dan blijkbaar van overtuigd dat verandering in zichzelf en in de wijze van denken, voelen en handelen mogelijk is.


Maar is het daadwerkelijk mogelijk om jezelf te bevrijden van oude en diep ingeslepen gewoonte patronen? Is het mogelijk om jezelf te bevrijden van de psychische gevolgen van ooit opgelopen trauma’s of vergaande intimidaties?
Is het mogelijk om het na jaren van leven en beleven anders te gaan doen?
Kun je bijvoorbeeld leren om anders te reageren, anders te voelen, anders om te gaan met jezelf of met de ander? Is het ook mogelijk om je eigen persoonlijkheidskenmerken of karakterstructuren te veranderen? Is het mogelijk om je wereld een dusdanige draai te geven zodat alles anders kan worden en bijvoorbeeld geluk, ontspanning of zingeving weer binnen bereik komen?


Veel wetenschappers, psychiaters en psychologen, hulpverleners en therapeuten zullen deze vragen met nee beantwoorden. Je bent nou eenmaal zoals je bent, je moet er maar mee leren leven. Zelfs de zogenaamde waarom vragen over jezelf of over je situatie zijn vaak al uit den boze. En heel vaak worden persoonlijkheidsstructuren en karakterkenmerken als onveranderbare fundamenten gezien waar je nooit meer van af kan komen. Maar ik ben eigenwijs, ik denk dat het vaak wel mogelijk is, vaker dan men denkt. Eerlijkheidshalve, soms zijn er psychische en/of fysieke omstandigheden die niet beïnvloedbaar meer zijn. En soms zijn de belemmerende gevolgen van intimidatie en onderdrukking zo diep ingeslagen dat ze bijvoorbeeld zelfvertrouwen, eigenwaarde, en soms zelfs de realiteitswaarneming dusdanig hebben vertroebelt, dat een andere weg en wijze gewoon niet meer zichtbaar gemaakt kán worden. En soms willen mensen ook gewoon niet anders meer en ook dat kan een onneembare drempel geworden zijn.


Maar is de realiteitszin nog redelijk in tact en is er voldoende bereidheid, dan is er nog heel erg veel mogelijk. Dan kunnen zelfs je diepste persoonlijkheidsfundamenten gewijzigd worden. Benodigde ingrediënten daarvoor zijn onder andere inzicht en kennis. Je hebt een soort van plattegrond nodig om daarin je weg te kunnen vinden. En die kun je voor een deel uit dit boek halen. Maar ook is alertheid, discipline, doorzettingsvermogen en een beetje lef nodig, en die kun je jezelf leren geven zodra je bijvoorbeeld de inzichten en de kennis uit dit boek werkelijk gaat gebruiken.

En nee, je hoeft helemaal niets te geloven, geloof juist zo weinig mogelijk. Alles wat er in dit boekje staat aangegeven, alles wat beweerd wordt, ga het zelf uitproberen, ga het zelf ondervinden. Ga het zelf voelen en ga zelf kijken of het klopt.


Zoek zelf uit of het werkt en of het waar is. Pas daarna weet je het, en dat soort van weten is van een iets andere orde dan geloven. Zoals Bhagwan ooit zei: “geloven is voor mensen die het liever niet willen weten”. Dat was overigens een uitspraak die zeker in religieuze kringen logischerwijs nogal wat stof deed opwaaien. Maar wat je eenmaal weet en hebt zien werken, daar hoef je niet meer over te twijfelen. Dat behoeft verder ook geen geloof of overtuiging meer. Om in de woorden van Bhagwan te blijven: " je gaat of blijft toch ook niet geloven dat er een maan is als je die eenmaal zelf gezien hebt?". En dat soort van weten kan dan een solide basis worden voor verdere ontplooiing en ontwikkeling in, van- en door jezelf.


Dit boek geeft je kennis en inzichten waardoor je stap voor stap de mogelijkheid krijgt om groeven en patronen in jezelf te gaan herkennen en om te buigen. En soms zal het zelfs lukken om een patroon of groef helemaal te transformeren. Ook zal je meer en meer het verschil te zien krijgen tussen persoonlijkheidsstructuren en karakter eigenschappen en wat oude aangebrachte kind-reddings-systemen zijn. De praktijk laat namelijk zien dat kind-redding-systemen vaak als karakter eigenschappen of persoonlijkheidsstructuren worden aangezien. En dat is een nogal hardnekkige en vervelende misvatting waardoor veel mensen ontmoedigd worden om überhaupt nog pogingen te ondernemen om echte veranderingen in zichzelf aan te brengen. Vaak is dan het advies om er maar mee te leren leven in plaats van te onderzoeken hoe of wat het nou is, en wat er mee zou kunnen gebeuren…   


Elke stap vraagt experimenteren, onderzoeken, kijken en voelen zodat het niet slechts een theorie of overtuiging wordt maar een echte beleving. Ik heb de stelregel dat wat waar is ook echt werkt, en wat werkt ook echt waar is. En de rest, dus wat niet werkt en niet waar is, is uiteindelijk gewoon maar een hoop blabla waar je hooguit tijdelijk wat aan hebt maar die vaak geen duurzame noch substantiële veranderingen kunnen veroorzaken in jezelf. Als therapie of begeleiding niet kan voorkomen dat mensen weer terugvallen in het oude gedrag, dan werkt die therapie of begeleiding hetzelfde als drank en drugs. Het onderdrukt wat pijnlijk of moeilijk is en het laat misschien tijdelijk een beter of goed gevoel ontstaan maar er verandert feitelijk niets. Is dat voor iedereen hetzelfde, is dat wat werkt voor mij ook werkelijk waar en werkbaar voor jou? Het lezen van dit boek en je eigen experimenteren zal je daar een antwoord op kunnen geven.


In dit boek gaan we stapsgewijs de samenhang en samenwerking tussen denken, emoties, gevoelens en de invloed van het verleden op dit alles ontrafelen. En in dat verleden gaan we van bewust verleden naar onbewust verleden, van individueel verleden naar collectief verleden. We gaan de diepte in tot en met de fundamenten van je bestaan. Door deze weg te gaan, komen we vanzelf alles tegen wat ons in het hier en nu bepaalt. Daar waar uiteindelijk de basis ligt van het huidige gedrag en de huidige houding. Pas als je dat weet en ziet, pas dan weet je waar je moet zijn om zaken aan te pakken. Waarom is dat noodzakelijk, waarom moet je naar de fundamenten van je bestaan? Dat is heel simpel. Als je woning je niet bevalt, je vind het te klein, niet meer passend bij wie je bent geworden en wat je wil met je leven, of je wilt er gewoon nog een etage bovenop bouwen. Dan moet je ook de fundamenten van je woning gaan wijzigen. Doe je dat niet, dan zal je toch weer terug moeten vallen op de oude vormen, op de oude waarden die bepaald worden door die oude  funderingen. Er zal in de basis een gelijksoortige woning ontstaan en feitelijk zal er dan niet veel kunnen veranderen. Zo zie ik dat met mensen ook, wil je echt iets veranderen dan zul je ook met de fundamenten één en ander moeten doen.

En uiteraard is niet alles op dat niveau te benoemen en aan te pakken. Er zijn gebieden die zichtbaar en tastbaar invloed uitoefenen, maar die we niet te zien of te pakken kunnen krijgen. Dat zijn de gebieden waar de mystiek bepaalde aspecten in de mist zal houden. Die zitten te diep verscholen en blijven onzichtbaar en ongrijpbaar voor ons huidige bewustzijn en ons huidige kunnen. Maar dat mag en is verder ook geen belemmering want de logica maakt vaak zichtbaar wat de mystiek nog verbergt. Als er bijvoorbeeld ergens in je huis water langs de muren begint te stromen dan kun je er gevoeglijk van uitgaan dat er ergens een lek in de waterleiding is ontstaan of dat er aan het dak iets mankeert. Dat lek kun je op dat moment niet zien maar het kan gewoon niet anders. Als je de logica volgt kan het niet anders, er zit ergens een lek. Volg het water, volg  je waterleidingsysteem, onderzoek het dak, en dan is het onvermijdelijk dat je de oorzaak, het lek, zult vinden.


Zo werkt het ook als er ergens onverklaarbare gevoelens zoals angsten zijn of dat er boosheid is, of dat je altijd op een zelfde wijze met iets omgaat, terwijl je het zo graag anders zou willen maar niet veranderd krijgt. Dan ervaren we invloed en gevolgen van iets waar we geen zicht op hebben. Volg dan, zoals in het voorbeeld het water,  de emotie. De emotie maakt zichtbaar dat er iets aan de hand is. Neem de ruimte en de tijd om die emotie te ontmoeten en te doorvorsen. Als je die emoties volgt zal die je naar een dieper liggende gevoelsbeweging brengen. En dat gevoel zal een verwijzing zijn naar iets uit het verleden. Ontmoet en doorgrondt het gevoel en ook dat “ iets” zal op een bepaald moment een naam gaan krijgen. Het zit allemaal in onszelf, we hoeven het alleen te herontdekken. En daar hebben we een prachtig systeem van denken, emoties en gevoelens voor dat ons daarbij perfect kan helpen. En we hebben een lichaam dat voor een groot deel is ingericht om te kunnen waarnemen en om dat wat we waarnemen ook te kunnen duiden en verwerken.


En als er eenmaal inzicht is ontstaan waardoor de samenhang der dingen gezien kan worden, is alles uiteindelijk logisch en kloppend. Niets gebeurt zomaar en niets staat enkel en alleen op zichzelf.


Rest mij nog aan te geven dat ik de inhoud van dit boek presenteer als niet zijnde dé waarheid. Hopelijk beseft de lezer dat het slechts mijn waarheid is en zeker niet de complete waarheid. De Wetenschap denkt vaak de waarheid in pacht te hebben omdat ze enkel en alleen doorborduren op dat wat reeds wetenschappelijk en onomstotelijk is vastgesteld. Maar als het over mensen gaat, bijvoorbeeld over de werkelijke drijfveren van houding en gedrag, dan komt de wetenschap onvermijdelijk op een hellend vlak. Ondanks alle onderzoeken is er nooit een emotie, gevoel of gedachte waargenomen noch waar dit nou precies in ons lichaam plaatsvindt. Wel zijn de psychische en fysieke gevolgen van gedachten, emoties en gevoelens, geregistreerd en daar blijft het dan bij. En dan komen we toch weer uit op het vlak van de mystiek en ik ben bang dat op het gebied van de mystiek onze wetenschappelijke tools nog een tijdje ontoereikend zullen zijn om aan te kunnen tonen dat wat nog niet gezien kan worden, toch bestaat.
Maar gelukkig is er ook binnen de wetenschap zelf een tegenstroom aan het ontstaan waarin het niet alleen meer gaat over onomstotelijke wetenschappelijke bewijzen, maar waar ook individuele ervaringen herkend en erkend worden. En hoe meer deze individuele ervaringen gedeeld gaan worden, hoe meer overeenkomsten gezien gaan worden, hoe minder het afgedaan kan worden als individuele wanen, illusies, of toevalligheden. Langzaam aan zal het steeds duidelijker worden dat niet alles wetenschappelijk en onomstootbaar kan worden aangetoond. Er zijn nou eenmaal gebieden die nooit gezien zullen worden maar die toch door iedereen ervaren worden. Een mooi voorbeeld daarvan is de toeschouwer in ons allemaal. Dat wat kijkt en waarneemt naar wat we denken, wat we voelen en wat er in en met ons lichaam gebeurt. De waarnemer die nooit gezien zal worden maar die altijd on aantoonbaar en onbewijsbaar aanwezig is….      

Ik wens de lezer veel herkenning toe in het lezen van dit boek.

Rob Droog

 

Hoofdstuk 1

Bepalende factoren

 

Hoe wij reageren op situaties en gebeurtenissen en hoe wij ons presenteren aan de wereld wordt door een flink aantal factoren bepaalt. Dat zijn er uiteraard te veel om ze allemaal op te noemen. Maar voor een deel wordt dat bepaalt door:

 • de omstandigheden en gebeurtenissen waar we mee te maken hebben of waar we in terechtkomen
 • de mensen die daar weer bij betrokken zijn en hoe die zich gedragen
 • onze lichamelijke gesteldheid
 • door wat wij denken en hoe wij omgaan met dat denken
 • onze emoties en gevoelens, hoe die zijn en hoe we daar mee om gaan
 • dingen die we onszelf ooit hebben aangeleerd of die ons ooit opgedrongen zijn
 • de dingen die we ooit hebben meegemaakt
 • ons eigen bewuste verleden
 • onze onbewuste gebieden en ons onbewuste verleden

Daarbij is dat onbewuste gebied en dat nog onbewuste verleden natuurlijk erg interessant, want hoe groot is dat gebied. En nog interessanter, hoe groot is de invloed vanuit dat onbewuste gebied in onze “hier en nu” houding en gedrag. Hoe groot is de invloed daarvan in en op de omstandigheden waarin we verkeren, en wie daar bij betrokken is. Kortom, wat zit er allemaal in dat onbewuste gebied, hoe werkt dat en wat doet dat precies met ons.

Als we juist óók dat onbewuste gebied bij onze zoektocht betrekken, zouden we dan mogelijk ook een beetje inzicht kunnen verkrijgen waarom bepaalde zaken ons overkomen? Bijvoorbeeld waarom we ziek worden, de één wel en de ander niet? Waarom we bij een ongeluk betrokken worden of juist net niet. Waarom er juist bij ons ingebroken wordt en niet bij de buren. Waarom de één die baan wel krijgt en die ander niet. Waarom we bepaalde mensen tegenkomen in ons leven. Zelfs waarom we ons stoten, vallen of iets breken. Krijgen we dan misschien wat zicht op al die dingen die we tot nu niet begrijpen en waar we de samenhang niet van begrijpen en gemakshalve maar afdoen als toeval, samenloop van omstandigheden, het lot, God’s wil, pech of geluk. Alsof het allemaal niets met ons te maken zou hebben en ons niets te vertellen zou hebben.

Het is mijn ervaring, en dat is ook wel logisch gezien de vaart waarin het leven doordendert, dat mensen over het algemeen geen duidelijk beeld hebben van al die factoren die onze houding en ons gedrag bepalen. Zelfs niet van hoe bijvoorbeeld emoties en gevoelens in ons werken. Of hoe en in welke mate die emoties en gevoelens door het eigen verleden worden beïnvloed.

Of wat hetgeen wij allemaal waarnemen en meemaken doet met ons denken en met onze emoties en onze gevoelens. En dat is best jammer dat daar geen of weinig zicht op is, want we hebben de hele dag (en nacht) te maken met ons denken, onze emoties en onze gevoelens en met de invloed van ons verleden op dat alles. Vaak spelen deze zaken juist de hoofdrol in wie, wat en hoe wij zijn en hoe wij dealen met alles wat het leven ons voorschotelt. En om zicht te krijgen hoe de wereld werkt is misschien een beetje veel om mee te beginnen, maar hoe iets werkt in ons zou misschien een goed begin kunnen zijn.

Het model dat in dit boekje wordt uitgelegd is een model dat ik in de afgelopen twintig jaar zelf heb ontwikkeld. Ik had als trainer, therapeut en als maatschappelijk werker behoefte had aan een simpele en voor iedereen begrijpelijke uitleg over de samenhang van -en de samenwerking tussen denken, emoties, gevoelens en de werking van je eigen verleden en van de onbewuste gebieden daarin. Kortom, de samenhang en samenwerking tussen de aspecten die houding en gedrag voor een groot deel bepalen en waar je wat aan kunt doen. Als je namelijk iets wilt veranderen in jezelf, bijvoorbeeld in hoe je reageert op situaties en gebeurtenissen of in hoe jij je presenteert aan de wereld, dan lijkt het mij erg handig als je weet hoe één en ander werkt in jezelf. Naar mijn mening is het weten, het hebben van inzicht, een heel goed stuk gereedschap waarmee je veranderingen in gang kunt zetten. Zelfs tot in de diepte van ons menselijke wezen.

Veel mensen hebben geen duidelijk beeld over de samenhang en het ontstaan van denken, emoties en gevoelens. Ook over de betekenis van denken, emoties en gevoelens wordt verschillend gedacht en geschreven. De verschillen tussen emoties en gevoelens zijn vaak ook erg onduidelijk en mensen halen deze voortdurend door elkaar alsof het bijna hetzelfde zou zijn, terwijl de verschillen tussen een emotie en een gevoel juist heel erg groot zijn. Het leek mij dan ook zinvol om een visie over de samenhang tussen denken, emoties, gevoelens te ontwikkelen en te beschrijven. Ook wilde ik daarbij de invloed van het eigen verleden betrekken, omdat dat wat men in het verleden heeft meegemaakt en heeft meegekregen, over het algemeen sterk bepalend is voor de mate en wijze van beleving van emoties en gevoelens in het heden. Daarbij wilde ik ook het deel van het verleden meenemen waar we ons niet direct meer bewust van zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eerste paar jaren van je bestaan en als je wat spiritueel onderbouwd bent dan kun je zelfs denken aan de tijd dáárvoor. Ik had er behoefte aan om ook deze gegevens mee te nemen omdat werkelijke veranderingen in mensen slechts succesvol en van blijvende aard blijken te zijn, als ook het verleden daarin erkend wordt. Het verleden bestaande uit bewuste en onbewuste drijfveren, individuele en collectieve aspecten.  Als de diepere en soms onbewuste drijfveren/aspecten in mensen namelijk onaangetast blijven, dan zullen die uiteindelijk de gewenste en ingezette veranderingen weer gaan ondermijnen en dan is terugval onvermijdelijk. Je kunt deze diepere en soms onbewuste drijfveren zien als het fundament van je huidige gedrag en je huidige houding.

Als je dat fundament onaangetast laat dan kan het niet anders zijn dan dat er uiteindelijk toch weer een zelfde soort bouwwerk zal ontstaan, met dezelfde eigenschappen, gebreken en eigenaardigheden. En dan kom je tot de ontdekking dat je na een hoop investeren en misschien ook na een hoop ellende en inzet uiteindelijk toch vrij snel weer terug bij af bent. En dát zou ik erg graag willen voorkomen.

Ik heb de visie die ik erover ontwikkeld heb vertaald in een model. Ik heb dit model ‘Het model van Droog’ genoemd, omdat ik na jaren zoeken gewoon geen dekkende en pakkende naam kon vinden. Ik heb het model een tijd lang ‘Het IJsbergmodel’ genoemd, omdat ik het principe van een ijsberg volgde maar dat was een te algemene naam. Daargelaten dat het principe van een ijsberg in vele uitvoeringen en invullingen al gebruikt wordt. Ik heb het model ook een tijd ‘emotiemanagement’ genoemd, maar mijn model gaat over veel meer dan alleen emoties dus dat was het ook niet, even daargelaten dat deze naam ook al vaker gebruikt wordt. Uiteindelijk heb ik de stoute schoenen maar aangetrokken en heb ik het model mijn eigen naam gegeven. En ik kan niet ontkennen dat als ik het bijvoorbeeld voor een groep zo benoem, ik dat bijna niet zonder een glimlach kan doen. Deels veroorzaakt door schaamte, deels ook wel om de lol ervan…. Het Model van Droog.

Naast dat het model inzicht geeft in de samenhang tussen denken, emoties, gevoelens en je eigen verleden, biedt het model ook handvatten om uit de strijd te stappen en te blijven. In feite is het model dus ook een hulpmiddel om als er disharmonie, non-acceptatie, onbegrip, ruzie of strijd is, weer ‘gewoon’ met jezelf, met de ander of met het andere te kunnen leren communiceren zonder elke keer weer in die ruzie of strijd terecht te komen. Daarbij maakt het feitelijk niet uit of dit in de privésfeer is, op school of op je werk. Deze handvatten zijn hard nodig omdat het inzicht dat in jezelf verkregen wordt soms ook die dingen van jezelf laat zien die je liever niet wilt zien. Daar komen soms gevoelens bij omhoog die je liever niet hebt. De neiging is dan al snel om daar weer de strijd mee aan te gaan, in de non-acceptatie te gaan zitten, of er een oeverloze discussie mee aan te gaan. En juist dat zou voorkomen moeten worden.

In de rest van dit boek gebruik ik voor het gemak alleen het woordje strijd, maar daar bedoel ik dan uiteraard meer mee namelijk: ruzie, onenigheid, niet-acceptatie, onmin, en de discussies om het winnen. Als sluitstuk laat het model heel duidelijk zien hoe geraaktheid werkt. Hoe komt het dat aspecten uit het heden gevoelens van vele jaren geleden weer kan activeren. Hoe werkt dat nou precies en wat kun je daar dan mee doen…..

Het model waar dit boek over gaat heeft in feite drie gelaagdheden :

 • Het verschaft op heldere wijze kennis en inzicht in de samenhang tussen denken, emoties, gevoelens en het eigen bewuste en onbewuste verleden. Het eigen bewuste en onbewuste verleden waarin overigens ook nog eens individuele en collectieve aspecten aanwezig zijn. Dit onderdeel wordt in hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 6 behandeld.
 • Het verschaft een tool om uit de strijd (lees: oeverloze herhaling van zetten, oeverloze discussies over wel of niet, non-acceptatie) te kunnen stappen. Dit onderdeel wordt in hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 8 behandeld.
 • Het model geeft kennis en inzicht in de wijze waarop geraaktheid werkt waarin het verleden invloed uitoefent in het heden.

 

Noot: het boek is per 010114 te verkrijgen via PUMBO.nl

Als boek of als E book:

http://www.boekenbestellen.nl/boek/blijvend-anders/3838

 

Een stukje van een lezing: http://www.youtube.com/watch?v=KhPUFrUDPTg

En nog een stukje: http://www.youtube.com/watch?v=1S11w4mCXZc

 

 

Menu
   Als je informatie wilt betreffende deze website, of je wilt jezelf aanmelden voor een training, of je wilt gewoon iets kwijt:

Klik hier om mij een e-mail te sturen