Welkom op de Website van Rob Droog

 

Het model van Droog.... Wat je zou moeten weten over emoties en gevoelens...

baby

Op deze website gaat het over gevoelens en emoties. Wat zijn gevoelens, wat zijn emoties, waar verschillen ze in, waar komen ze vandaan, wat kunnen we er mee. En dan vooral als emoties en gevoelens heftig zijn, zich niet meer laten onderdrukken en dagelijks in de weg gaan zitten en overheersend zijn of worden. En dan soms zo erg dat het logische denken ver te zoeken is, dat tot rust komen niet meer kan.. wat doen we dan, hoe ga je daar mee om... Dáár gaat deze website over. Het gaat over emoties en gevoelens en hoe deze samenhangen met je verleden, je denken en je houding en je gedrag. Emoties en gevoelens zijn namelijk geen op zichzelf staande menselijke aspecten....

‘Blijvend anders’

Het boek "Blijvend anders" gaat over een inzicht verschaffend model dat ik in de afgelopen twintig jaar heb ontworpen en het: "Het model van Droog©" heb genoemd.

Aan de hand van dit model wordt op heldere en voor iedereen begrijpelijke wijze de samenhang tussen je houding en je gedrag, je denken, je emoties, je gevoelens en de invloed vanuit je verleden uitgelegd. Pas als die samenhang echt duidelijk is, kan bijvoorbeeld ook begrepen worden hoe groot en hoe bepalend de invloed van het zogenaamde kind-redding-systeem© op je houding en je gedrag is.

Het kind-redding-systeem is een redding-systeem dat ontstaat in de eerste vijf jaar van je leven. Het is een instinctieve reddings actie vanuit het kind zelf om zichzelf of aspecten van zichzelf veilig te stellen zodra bedreiging en/of onveiligheid wordt waargenomen. Doordat onveiligheid en/of bedreiging vaak niet éénmalig is, zal dit redding-systeem meer en meer gebruikt worden en uiteindelijk een soort van onbewust automatisme worden. Onbewust omdat hersenen de eerste jaren van je leven niet in staat zijn om dat wat waargenomen wordt, en wat gedaan wordt als gevolg van die waarnemning, ordelijk op te slaan. En een automatisme omdat het elke keer herhaald wordt.

Dit onbewuste automatisme is dus feitelijk een dubbel verborgen redding-systeem, het is onbewust en het werkt automatisch. Dit kind-redding-systeem treedt acuut in werking bij de waarneming van bedreiging en/of onveiligheid. Aangezien dit kind-redding-systeem ontstaan is in de eerste vijf jaren van je leven, kun je dus stellen dat wat toen als bedreigend en/of onveilig is ervaren, de maatstaf is gebleven voor het in werking treden van dit onbewuste en automatisch in werking tredende kind-redding-systeem. Hierdoor zie je dus rijp volwassen mensen vaak nogal kinderlijk kunnen reageren op "voor in hun beleving" onveilige of bedreigende situaties. Denk daarbij aan weglopen, ontkennen dat er iets is, overal om huilen, niet tegen kritiek kunnen, gelijk boos en/of agressief worden, volkomen blokkeren en niets doen, kortom: alle vormen ontstaan uit vechten, vluchten of verlammen.

Daar vallen dus ook de zogenaamde uitgekristalliseerde kind-reddings-systemen onder zoals bijvoorbeeld roken, eetstoornissen, drankzucht, drugsgebruik, koopzucht, extreem please gedrag, een binnenvetter zijn enz…

Vaak zijn dat dan reacties en coping strategieën waarvan men achteraf zelf ook vindt dat het niet meer past bij wie en wat men is geworden, maar men krijgt dat maar niet veranderd. En dat is logisch, want hoe kan je ook ooit iets veranderen in je houding of in je gedrag als je de bepalende onbewuste automatismen in stand houdt? Dat gaat dus nooit lukken…. 

Dat onbewuste automatisme is vaak ook de oorzaak van recidive binnen vele vormen van begeleiding, hulpverlening, training en therapie. Zolang dat onbewuste en automatisch werkende kind-redding-systeem niet erkend en herkend wordt, en dus niet meegenomen wordt in de gewenste veranderingen, zal dat elke keer elke verandering ondermijnen. En zodra het dan opeens echt bedreigend of echt spannend wordt zal dit onbewuste en automatisch werkende kind-redding-systeem weer in werking treden en het nieuw aangeleerde gedrag of de nieuw aangeleerde methodiek overrulen, en voor je het weet ben je dus gewoon weer terug bij af.

In mijn beleving zou de kennisoverdracht over dit kind-redding-systeem een vast begin moeten zijn van elke vorm van begeleiding, behandeling, training en therapie. Zeker als die gericht is op verandering en/of aanpassing van houding/gedragsaspecten. Naar mijn mening zouden de resultaten vele malen doeltreffender en ook vele malen duurzamer zijn. En ik hoop dat dit boek daar een bijdrage aan kan leveren. Dat de kennis en de inzichten die in dit boek aangegeven zijn een bijdrage kunnen leveren aan een doeltreffender wijze van werken met duurzamere resultaten. Wie is daar nou niet bij gebaat?  

 

Waarom dit model...

Het boek "Blijvend anders" gaat volledig over het "Het model van Droog". Waarom zoveel nadruk op dit model? Dat is omdat het model je de benodigde kennis, inzichten en handvatten geeft om de fundamenten van je huidige houding en gedrag te veranderingen. Wil je iets in jezelf veranderen, dan zal je ook je diepste fundamenten mee moeten nemen in die veranderingen.

Blijven in je aanpak die diepste fundamenten onaangeroerd dan is terugval onvermijdelijk. En helaas is die terugval momenteel erg groot in de methodieken en therapieën die momenteel gebruikt worden.

Zijn die methodieken en therapieën dan fout? Nee, niet fout, slechts niet meer toereikend voor de steeds meer bewustwordende en de steeds meer gevoeliger wordende mens. Die mens die steeds minder afhankelijk wordt van autoriteiten buiten zichzelf en steeds minder afhankelijk wordt van allerlei veralgemeniseerde instituten. Die "nieuwe mens" die meer behoefte heeft aan kennis, inzichten, weten... Die nieuwe mens die wél aan de slag wil gaan met hoe en waarom, en die wél waarde en geloof hecht aan het eigen herstellend en genezend vermogen. Die nieuwe mens die zelf gewoon meer nodig heeft en zelf tot meer in staat is.

Als de bestaande methodieken en therapieën dit model als basis zouden gaan gebruiken dan zal het effect vele malen dieper, duurzamer en duidelijker worden. Eerst maar zorgen dat er inzicht en kennis ontstaat in de samenhang tussen: houding en gedrag, het denken, emoties, gevoelens en de invloed van het verleden op dat alles. Dit kost welgeteld gemiddeld drie sessies en dan heb je de benodigde kennis en inzichten. Daarna kun je er elke therapie of methodiek aan toevoegen. Dat is dan allemaal gebaseerd op een weten van hoe het werkt en wat er dan echt gebeurt, in plaats van alleen maar gericht zijn op resultaten.

Want laten we wel zijn, wie weet nou het verschil in oorsprong en betekenis van een gedachte, een emotie, een gevoel....wie is zich bewust van onbewuste automatismen die houding en gedrag bepalen of beinvloeden?

Het "Model van Droog" helpt je om steeds dieper in jezelf te leren kijken en te voelen wat er is en hoe dat zit en hoe dat werkt.

Het vernieuwende in dit model is dat het de werking in beeld brengt van het zogenaamde "kind-redding-systeem ©". Dit is een systeem dat ieder mens in de eerste vijf tot zeven jaren van zijn of haar leven instinctief heeft aangebracht als verweer tegen dat wat onveilig of bedreigend was. Het kind-redding-systeem is uiteindelijk een onbewust automatisme geworden. Het is dus feitelijk een dubbel verborgen systeem in mensen, het is onbewust en het werkt vol automatisch.

Dit onbewuste automatisme treedt in werking zodra er onveiligheid of bedreiging wordt waargenomen en dit systeem blijft net zo lang werken totdat je er zelf bewust verandering in aanbrengt. Krijg je dat eigen kind-redding-systeem nooit in beeld, verander je het nooit, dan kan het dus gebeuren dat je als rijp volwassen mens, als het emotioneel (onveilig, bedreigend, spannend, moeilijk, angstig) wordt nog steeds onbewust en automatisch reageert vanuit een kind-redding-systeem, en dus op kinderlijke wijze. Dit is vaak goed zichtbaar als mensen ruzie krijgen met elkaar. Dan wordt er gescholden, geslagen, gespuugd, mensen rennen huilend weg, blokkeren volledig- en hebben daar allerlei gevoelens van miskenning, boosheid en frustratie bij. Eigenlijk allemaal kind-aspecten die dan de hoofdrol gaan spelen.

Dit kind-redding-systeem is feitelijk de veroorzaker van houding en gedrag waar we al langer van af willen, maar wat elke keer maar niet lukt...

Het kind-redding-systeem is dat wat staat tussen jou en je diepste eigenheid, je oorspronkelijke eigenheid....ooit je bescherming, nu je beperking...

En even heel erg uit de hokjes denkend, het zou zelfs zo kunnen zijn dat wat men in de psychologie onveranderlijke persoonlijkheids structuren of karakter eigenschappen noemt, eigenlijk niets anders zijn dan reddinggsystemen uit dit en voorgaande levens?...

Neem bijvoorbeeld het archetype "de binnevetter", is dat nou een persoonlijkheidsstructuur of een karakter eigenschap?. Of is dat een mens die in de eerste paar jaar van zijn of haar leven een dusdanige onveiligheid heeft ervaren op het vlak van gevoel, dat het als gevolg van die onveiligheid heeft besloten om zijn of haar gevoel voorgoed te verbergen. En is met dat besluit niet de binnevetter geboren? En dat terwijl die mens van oorsprong misschien wel heel extravert is? Is het binnevetter zijn dan niet gewoon een kind-redding-systeem?

Iets om over na te denken lijkt mij... want als onze houding en ons gedrag niet bepaald wordt door persoonlijkheidsstructuren en karakter eigenschappen die volgens de psychologie nagenoeg onveranderbaar zijn, maar door kind-redding-systemen... dan is er dus heel wat meer in onszelf te veranderen dan tot nu toe werd gedacht! Hoe hoopvol is dat!!

 

Een "nieuwe" behandel methode ontstaan uit "Het model van Droog"

Naar aanleiding van het model en de kennis en inzichten die in het boek "Blijvend anders" zijn beschreven, is er ook een nieuwe behandel methodiek ontwikkeld met de naam MBPA. MBPA staat voor Mind Body Past awarenes. Het gaat dan voornamelijk over bewustwording van de samenhang en samenspel tussen mind (denken, emotie en gevoelens), lichaam en je verleden. En in dat verleden zitten bewuste en onbewuste aspecten waaronder het kind-redding-systeem...

In de rubriek MBPA wordt er meer verteld over deze nieuwe methode.

 

 Hier een heel klein voorproefje van het boek....

 

VOORWOORD

Waarom lopen mensen soms vast in hun leven en waarom schakelen mensen hulpverlening in? Meestal lopen mensen vast en schakelen ze hulp in, omdat hun eigen weg en wijze niet meer de gewenste of benodigde verwerking, inzichten, oplossingen of benaderingswijze kan genereren. Mensen lopen vast in of met zichzelf en hebben dan iets van buitenaf nodig. Misschien een andere visie, een andere methodiek, een andere weg en/of wijze. Mensen zijn er dan blijkbaar van overtuigd dat verandering in zichzelf en in de wijze van denken, voelen en handelen mogelijk is.

Maar is het daadwerkelijk mogelijk om jezelf te bevrijden van oude en diep ingeslepen gewoonte patronen?

Is het mogelijk om jezelf te bevrijden van de psychische gevolgen van ooit opgelopen trauma’s of vergaande intimidaties?

Is het mogelijk om het na jaren van leven en beleven anders te gaan doen?

Kun je bijvoorbeeld leren om anders te reageren, anders te voelen, anders om te gaan met jezelf of met de ander?

Is het ook mogelijk om je eigen persoonlijkheidskenmerken of karakterstructuren te veranderen?

Is het mogelijk om je wereld een dusdanige draai te geven, zodat alles anders kan worden en bijvoorbeeld geluk, ontspanning of zingeving weer binnen bereik komen?

Veel wetenschappers, psychiaters en psychologen, hulpverleners en therapeuten zullen deze vragen met nee beantwoorden. Je bent nou eenmaal zoals je bent, je moet er maar mee leren leven. Zelfs de zogenaamde waarom vragen over jezelf of over je situatie zijn vaak al uit den boze.
Heel vaak worden persoonlijkheidsstructuren en karakterkenmerken als onveranderbare fundamenten gezien waar je nooit meer van af kan komen. Maar ik ben eigenwijs, ik denk dat het vaak wel mogelijk is, vaker dan men denkt. Eerlijkheidshalve, uiteraard zijn er soms psychische en/of fysieke omstandigheden die niet meer beïnvloedbaar zijn. Soms zijn de belemmerende gevolgen van intimidatie en onderdrukking zo diep ingeslagen, dat ze bijvoorbeeld zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfs de realiteitswaarneming dusdanig hebben vertroebeld, dat een andere weg en wijze gewoon niet meer zichtbaar gemaakt kán worden. Af en toe willen mensen ook gewoon niet anders meer en ook dat kan een onneembare drempel geworden zijn.
Maar is de realiteitszin nog redelijk intact en is er voldoende bereidheid, dan is er nog heel erg veel mogelijk. Dan kunnen zelfs je diepste persoonlijkheidsfundamenten gewijzigd worden.

Benodigde ingrediënten daarvoor zijn onder andere inzicht en kennis. Je hebt dan een plattegrond nodig om daarin je weg te kunnen vinden en die kun je voor een deel uit dit boek halen. Maar ook is alertheid, discipline, doorzettingsvermogen en een beetje lef nodig en die kun je jezelf leren geven, zodra je bijvoorbeeld de inzichten en de kennis uit dit boek werkelijk gaat gebruiken.

En nee, je hoeft helemaal niets te geloven, geloof juist zo weinig mogelijk. Alles wat er in dit boek staat aangegeven, alles wat beweerd wordt, ga het zelf uitproberen, ga het zelf ondervinden. Ga het zelf voelen en ga kijken of het klopt. Zoek zelf uit of het werkt en of het waar is. Pas daarna weet je het en dat soort van weten is van een iets andere orde dan geloven.

Noot: het boek is te verkrijgen via PUMBO.nl

Als boek of als E book:

http://www.boekenbestellen.nl/boek/blijvend-anders/3838

 

Een stukje van een lezing over het model: http://www.youtube.com/watch?v=KhPUFrUDPTg

En nog een stukje van die lezing: http://www.youtube.com/watch?v=1S11w4mCXZc

 

 

Menu
   Als je informatie wilt betreffende deze website, of je wilt jezelf aanmelden voor een training, of je wilt gewoon iets kwijt:

Klik hier om mij een e-mail te sturen